INSTYTUT BADAŃ WARIOGRAFICZNYCH

Najnowszy techonologicznie atestowany wariograf już dostępny w placówkach Instytutu Badań Wariograficznych na terenie całej Polski.

~|icon_id-2~|elegant-themes~|outline

Tylko certyfikowani Egzaminatorzy

~|eye-slash~|font-awesome~|solid

Gwarancja dyskrecji

~|icon_pin_alt~|elegant-themes~|outline

27 Placówek Badań w całej Polsce

~|icon_datareport~|elegant-themes~|outline

Metodologicznie i profesjonalnie

~|calendar-check-o~|font-awesome~|outline

Dostępność terminów pon. do pt. oraz w weekendy.

NAJNOWSZY W POLSCE CYFROWY WARIOGRAF JUŻ DOSTĘPNY W INSTYTUCIE BADAŃ WARIOGRAFICZNYCH

Profesjonalne badanie wariografem (wykrywacz kłamstw) dla osób prywatnych (wierność, zdrada, kradzieże domowe, fałszywe pomówienia i oskarżenia) instytucji państwowych (Policja, Prokuratura, Sądy), firm prywatnych (badanie pracowników) oraz w celach dowodowych na terenie całej Polski.

Gwarancja pełnej dyskrecji oraz najwyższej skuteczności badań jedno i wielo-aspektowych w Polsce.

~|icon_id-2~|elegant-themes~|outline

Certyfikowani Egzaminatorzy

~|icon_pin_alt~|elegant-themes~|outline

27 Placówek Badań w całej Polsce

~|icon_datareport~|elegant-themes~|outline

Metodologicznie i Skutecznie

~|icon_calendar~|elegant-themes~|outline

Dostępność 7 dni w tygodniu

Badania wariografem dostępne dla każdego na terenie całej Polski

Badania prywatne, badania dowodowe oraz badania komercyjne

Zlecenie prywatnego badania wariografem okazuje się często jedyną metodą w sytuacjach wymagających udowodnienia lub poznania prawdy. Najczęściej są to badania mające na celu wskazanie np. sprawcy przestępstwa kradzieży, badania dla osób niesłusznie pomówionych lub oskarżonych, badania pozwalające wyjaśnić zdarzenia z przeszłości, badania potwierdzające lub wykluczające dochowanie wierności partnerskiej/małżeńskiej oraz badania dotyczące molestowania seksualnego.

Prawidłowo przeprowadzone badanie pozwala na ustalenie prawdy i powiązanego z nią śladu pamięciowego w obrębie konkretnego zdarzenia. W następstwie badania wariografem Zleceniodawca może poznać prawdę dotyczącą udziału badanej osoby w konkretnym czynie lub określonych zdarzeniach.

~|user-secret~|font-awesome~|solid

Lojalność personelu

~|heart-o~|font-awesome~|outline

Wierność partnerska

~|users~|font-awesome~|solid

Konflikty rodzinne

~|balance-scale~|font-awesome~|solid

Badania dowodowe

~|low-vision~|font-awesome~|solid

Wskazanie sprawców kradzieży

w~|icon_chat_alt~|elegant-themes~|outline

Fałszywe pomówienia

Dlaczego my?

R~|icon_check_alt2~|elegant-themes~|outline

Doświadczenie

Instytut Badań Wariograficznych jako największy w Polsce ośrodek skupia naukowców, biegłych sądowych, ekspertów z zakresu kryminalistyki i psychologii sądowej, w tym doświadczonych praktyków badań psychofizjologicznej detekcji nieszczerości PDD (Psychophysiological Detection of Deception)

R~|icon_check_alt2~|elegant-themes~|outline

Certyfikowani Egzaminatorzy

Badania przeprowadzają wyłącznie doświadczeni Eksperci i Biegli sądowi Instytutu Badań Wariograficznych zgodnie z obowiązującymi procedurami badań i wytycznymi British Polygraph Society oraz APA.

R~|icon_check_alt2~|elegant-themes~|outline

Nowoczesna aparatura

Z uwagi na gwarancję najwyższej skuteczności badania, wszystkie badania przeprowadzone są wyłącznie na najnowszych technologicznie wariografach cyfrowych. Nie przeprowadzamy badań na urządzeń nieatestowanych lub na starszych urządzeniach analogowych.

R~|icon_check_alt2~|elegant-themes~|outline

Gwarancja dyskrecji

Wszystkim zleceniodawcą gwarantujemy pełną dyskrecję na każdym etapie badania. Z uwagi na tajemnicę zawodową wyniki badań oraz cel badań mają charakter ściśle poufny i dostępne są wyłącznie dla osoby zamawiającej/badanej. Po zakończeniu badań w ciągu 24h (lub od ręki na życzenie Klienta) wszystkie wyniki są trwale niszczone.

R~|icon_check_alt2~|elegant-themes~|outline

Szkolenia i certyfikacje

Instytut Badań Wariograficznych (IBW) jest wiodącą w Polsce organizacją zajmującą się profesjonalnymi badaniami wariograficznymi (wykonywanie badań, szkolenie I certyfikacja biegłych, wydawanie ekspertyz, weryfikacja i analiza wyników badań)

R~|icon_check_alt2~|elegant-themes~|outline

Akredytacje

Nasze kompetencje potwierdzone są przez Komendę Główną Policji (licencja nr. 0003703) oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (wpis MSWiA nr. RD-205/2014). Wszystkie badania wykonywane są zgodnie z najnowszymi międzynarodowymi zaleceniami British Polygraph Society oraz American Polygraph Association. Instytut Badań Wariograficznych uzyskał akredytację American Academy of Forensic Sciences, European Polygraph Assosiation oraz Council of International Investigators.

R~|icon_check_alt2~|elegant-themes~|outline

Wyniki badań

Wszystkie wyniki badań analizowane są na miejscu oraz omawiane i udostępniane Zleceniodawcy bezpośrednio po zakończeniu badania. Z przeprowadzonych badań może zostać również wydana ekspertyza na potrzeby spraw sądowych, postępowań lub na dowolne cele prywatne.

~|volume-control-phone~|font-awesome~|solid

Ogólnopolska Informacja Telefoniczna

792 439 000 lub 534 107 495

Ekspert odpowiada

Pytanie: Jak działa wariograf?

Udzielona odpowiedź:
Badanie wariograficzne polega na zadawaniu pytań osobie badanej lub pokazywaniu jej zdjęć (np. narzędzi użytych przez sprawcę, przedmiotu przestępstwa, miejsca zdarzenia), od 6 do 12 pytań/zdjęć w jednym teście, z których każdy zawiera jedną kwestię spośród realiów danego zdarzenia (z realiów zdarzenia ekspert wybiera kilka elementów, które musiały utkwić tylko w pamięci sprawcy i stanowią one tzw. “ślady pamięciowe”). Test polega na zadawaniu pytań krytycznych (pytania związane z konkretnym wydarzeniem) oraz tzw. pytań kontrolnych (pytania niezwiązane z przedmiotem badanego zagadnienia) i porównywaniu stopnia reakcji na zadane pytania. Wyniki testów badań wariograficzne są najbardziej wiarygodne i odzwierciedlają rzeczywistą rolę badanego w zdarzeniu, gdy: miejsce, czas oraz inne okoliczności przedmiotowego zdarzenia znane są tylko sprawcy lub niewielkiemu kręgowi osób, badany nie uzyskał szczegółowych informacji o zdarzeniu od podmiotu zlecającego badania, badanie przeprowadza wykwalifikowany ekspert z wieloletnim doświadczeniem, który stosuje uznane procedury badań, badanie wykonywane jest na komputerowym wariografie umożliwiającym odczyt z co najmniej 4 kanałów psychofizjologicznych.

Przeprowadzone badanie pozwala ocenić stopień wiarygodności odpowiedzi udzielanych przez osobę badaną wariografem. Konstrukcja wariografu pozwala na rejestrację w formie elektronicznej sygnału wysyłanego przez mózg, a świadczącego o śladzie pamięciowym, czyli o zmianie, pozostawionej w układzie nerwowym przez określone przeżycia, działanie określonych bodźców. Czujniki wariografu rejestrują również inne parametry fizjologiczne organizmu, takie jak ciśnienie tętnicze czy oddech. Badane parametry są wykreślane na taśmie papierowej i mają postać kolorowego wykresu. Linia wykreślana przez najważniejszy czujnik urządzenia jest odzwierciedleniem oporu elektrycznego skóry i pośrednio – obrazem impulsu mózgowego. Impuls ten świadczy o fakcie zarejestrowania danego zdarzenia przez mózg. Badanie takie jest możliwe dlatego, że reakcja mózgu na zadanie pytanie, powoduje zmianę wilgotności skóry. Z racji tego, iż wilgotniejąca skóra jest dobrym przewodnikiem prądu elektrycznego, jego natężenie wraz ze wzrostem wilgotności rośnie, a tym samym maleje opór (będący stosunkiem napięcia do natężenia).

Pytanie: Jak przygotować się do badań?

Udzielona odpowiedź:

Po podjęciu decyzji o wykonaniu badania następuje ustalenie takich kwestii, jak: termin i miejsce badania (siedziba zleceniodawcy lub jedna z 27 placówek badań IBW), warunki finansowe, termin opracowania sprawozdania i innych kwestii istotnych dla Zleceniodawcy. Zlecający przeprowadzenie badania musi również poinformować o nim pracowników, podając ogólny cel i zaznaczając, że poddanie się badaniu jest dobrowolne (o ile umowa o pracę nie zawiera zapisów innej treści). Może również zapewnić, że każdej osobie poddającej się badaniu, przed wyrażeniem zgody, zostanie przedstawiona treść zadawanych pytań i uspokoić, że pytania nie będą dotyczyły takich wrażliwych kwestii, jak: przekonania religijne, poglądy polityczne czy orientacja seksualna. Kolejnym etapem przygotowania badania, jest konferencja z wyznaczonym do przeprowadzenia zadania ekspertem. Należy przy tym podkreślić, że eksperta obowiązuje tajemnica zawodowa, dlatego nie warto zatajać przed nim istotnych dla danego zdarzenia faktów (może to obniżyć efektywność badania). Na podstawie pozyskanych od zleceniodawcy danych, ekspert opracowuje testy. Z nim też należy ustalić istotne dla sprawności przeprowadzenia badania kwestie, tj. czas przybycia kolejnych osób poddających się badaniu. W sytuacji, kiedy badanie odbywa się w siedzibie firmy zleceniodawcy (bądź innym przez niego wskazanym), ekspert określa wymagania dotyczące tego miejsca.

Pytanie: Jak przebiega badanie?

Udzielona odpowiedź:

Badania wariografem (wykrywaczem kłamstw) przeprowadzane są przez eksperta. Przed przystąpieniem do badań, dokładnie omawia on przebieg badania oraz pytania, jakie zostaną zadane w jego trakcie. Na tym etapie ekspert ma obowiązek odpowiedzieć na pytania zadawane przez osobę, która będzie badaniu poddana i rozwiać wszelkie pojawiające się wątpliwości. Aby przejść do kolejnego etapu badania, ekspert musi uzyskać zgodę danej osoby na przeprowadzenie badania. Potwierdzeniem tego faktu jest stosowne pisemne oświadczenie, napisane odręcznie bądź na przygotowanym formularzu. Brak zgody bądź odmowa potwierdzenia zgody na piśmie kończy współpracę. W przypadku wyrażenia zgody potwierdzonego oświadczeniem, ekspert ustala stan pacjenta, pytając o kwestie mogące mieć negatywny wpływ na wynik badania, m.in. stan zdrowia. Przeciwwskazaniem dla badania są takie okoliczności, jak pozostawanie pod wpływem alkoholu, przeziębienie, silny kaszel, a także niski poziom intelektualny – ich ocena należy do eksperta prowadzącego badanie. Jeśli brak jest obiektywnych przesłanek do rezygnacji z badania, prowadzący badanie instaluje na ciele pacjenta czujniki pomiarowe. Następuje uruchomienie aparatu i badanie właściwe, trwające około dwóch godzin. Należy podkreślić, że podczas badania w pokoju może znajdować się tylko ekspert oraz osoba poddawana badaniu. Po zakończeniu badania wariografem, osoba badana wychodzi, natomiast przeprowadzający badanie prosi kolejną, bądź rozpoczyna analizę uzyskanych zapisów. Niekiedy zdarza się, że ekspert dzieli się swoimi spostrzeżeniami ze zleceniodawca bezpośrednio pop zakończeniu badania. Jest to jednak wyłącznie przekaz ustny, mający charakter wstępnych ustaleń i mogący ulec zmianie. Kompleksowe podsumowanie badania przedstawia się zleceniodawcy w uzgodnionym wcześniej terminie – mają one formę pisemnego sprawozdania, zawierającego m.in. szczegółowy opis wykonanych czynności oraz opinie eksperta potwierdzone własnoręcznym podpisem.

 

Pytanie: Czy wariograf może ujawnić zdradę lub niewierność partnera?

 

Udzielona odpowiedź:

Pytania zredagowane na portrzeby prywatnego badania mają na celu ustalenie prawy i faktów – potwierdzenie lub zaprzeczenie udziału badanej osoby w konkretnym zdarzeniu lub czynności. Pytania na które możemy uzyskać jednoznaczne odpowiedzi mogą dotyczyć m.in tego czy partner dopuścił się zdrady, czy doszło do stosunku seksualnego, jak często doszło do zdrady, czy z jedną osobą czy z wieloma, czy doszło do zdrady z wymienioną z imienie i nazwiska osobą. Badnie może również ustalić w jakim okresie czasu doszło do zdrady, czy była to jednorazowa zdrada czy wielokrotna na przestrzeni czasu. Podczas profesjonalnegi i prawdziwego badania nie można zadawać pytań o fantazje, uczucia, zamiary danej osoby – takie badanie nie będzie miało żadnego sensu, gdyż nie ustali śladów pamięciowych badanej osoby.

W zależności od skomplikowania badania, zazwyczaj trwa ono od 2 do 3 godzin. Zazwyczaj na badaniu zadaje się od 8 do 12 pytań, z czego od 1 do 4 ustalanych jest wspólnie z klientem, są to tzw. pytania relewantne odnoszące się do konkretnych zarzutów. Pozostałe pytania to pytania mierzące reakcje psychofizjologiczne badanej osoby w oparciu których budowany jest profil behawioralny badanej osoby.

 

 

Pytanie: Kiedy dostępne będą wyniki badań?

Udzielona odpowiedź:

Wyniki badań najczęściej udostępniane są zleceniodawcy po zakończeniu badań. Ocena badania oraz analiza wyników przeprowadzana jest na miejscu przez eksperta tego samego dnia, zazwyczaj w czasie ok. 30 minut od zakończenia badań. Wstępne wyniki omawiane są w formie ustnej przez egzaminatora w obecności zleceniodawcy oraz osoby, która została poddana badaniu.

Na życzenie zleceniodawcy pisemna ekspertyza oraz opinia z badania wysyłana jest listem poleconym na wskazany adres w czasie 24 godzin od dnia wykonanych badań. W celu zlecenia pisemnej ekspertyzy należy w dniu badania wypełnić odpowiedni formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych (podając adres korespondencyjny celem otrzymania sporządzonej dokumentacji) oraz formularz zamówienia ekspertyzy. W celu zapewnienia najwyższej jakości badań wszystkie wyniki oceniane są przez drugiego niezależnego eksperta (podwójna weryfikacja).

W celu zapewnienia pełnej dyskrecji i poufności wszystkie wyniki badań są trwale usuwane w czasie nieprzekraczającym 24 godzin ( lub natychmiastowo na życzenie) od dnia zakończenia badań.

Pytanie: W jaki sposób umówić termin badania?

Udzielona odpowiedź:

Na badanie wariografem mogą zostać umówieni zleceniodawcy, którzy dokonali zamówienia telefonicznie dzwoniąc na Ogólnopolską Infolinię lub bezpośrednio do wybranej placówki badań.

  • W celu rezerwacji terminu w Instytucie Badań Wariograficznych należy wykonać wplatę zadatku na kwotę 500 zł tytułem “Imię i Nazwisko zamawiającego”.
  • Po dokonaniu wpłaty należy skontaktować się telefonicznie z Instytutem w celu rezerwacji terminu i przygotowania badań.
  • Pozostała należność regulowana jest przez Zamawiającego w ustalonym terminie w miejscu wykonywania badania.
  • W przypadku rezygnacji z badań można je odwołać na minimum 24h przed ustalonym terminem bez obowiązku dopłaty pozostałej należności.
  • W przypadku nie pojawienia się na badaniu w wyznaczonym terminie Klient zostanie wezwany do zapłaty pełnej należności za badanie tytułem gotowości Eksperta do przeprowadzenia badań oraz ewentualnym tytułem zwrotu kosztów dojazdu, wynajęcia sali do badań lub innych kosztów ustalonych uprzednio z Zamawiającym.

Nr.rachunku: 22 1020 1097 0000 7602 0317 8282
Odbiorca: IBW lub pełna nazwa: Instytut Badań Wariograficznych
Tytuł wpłaty: “Imię i Nazwisko Zamawiającego”
PKO Bank Polski

Oddział 1 w Warszawie
ul.Sienkiewicza 12/14, 00-944 Warszawa
IBAN Kod BIC (Swift): BPKOPLPW
KRS: 0000026438

Po dokonaniu wpłaty należy skontaktować się telefonicznie z wybraną placówką IBW lub z Ogólnopolską Infolnią Telefoniczną pod nr. 792 439 000 w godzinach 8:00 – 20:00.

PLACÓWKI BADAŃ W CAŁEJ POLSCE

Instytut oferuje możliwość skorzystania z profesjonalnych badań wariograficznych (wykrywacz kłamstw) w sprawach prywatnych (fałszywe pomówienia, wykrycie sprawcy kradzieży, weryfikacja wierności/zdrady) w jednej z placówek na terenie całego kraju.

Instytut Badań Wariograficznych posiada własne placówki oraz punkty badań w następujących miejscowościach: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra

KONTAKT

Zapraszamy do zadawania pytań drogą elektroniczną lub telefoniczną. Na wszystkie zapytania odpowiadamy w godzinach 8:00 - 20:00.

PUBLIKACJE EDUKACYJNE

Instytut Badań Wariograficznych w ramach działalności naukowo-dydaktycznej regularnie udostępnia opracowania i publikacje edukacyjne z zakresu przeprowadzania badań psychofizjologicznych, psychologii, kryminalistyki i nauk pokrewnych. Większość poniższych artykułów pochodzi z wewnętrznego biuletynu IBW. Wszystkie zamieszczone na stronie publikacje zostały udostępnione bezpłatnie dla zainteresowanych odbiorców.

Biuletyn IBW

Anatomia kłamstwa

Czym jest kłamstwo? Dlaczego kłamiemy? Czym różnią się patologiczne kłamstwa od tak zwanych niewinnych kłamstewek? Zapraszamy do pobrania najnowszego opracowania "Anatomia Kłamstwa" opublikowanego w biuletynie IBW. Czytaj więcej
Publikacje Eksperckie

Concealed Information Test (Guilty Knowledge Test)

Test ukrytej wiedzy (Concealed Information Test) zwany również Testem wiedzy winnego (Guilty Knowledge Test) to technika badań wariografem polegająca na sprawdzaniu siły reakcji egzaminowanego na bodźce związane ze sprawą w otoczeniu bodźców o podobnej proweniencji, ale nie mających bezpośredniego związku z dochodzeniem Czytaj więcej

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I ORGANY ŚCIGANIA

Poniżej znajdziecie Państwo informacje na temat badań wariograficznych przeprowadzanych na zlecenie wymiaru sprawiedliwości oraz w organach ścigania: m.in. w Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.