792 439 000 Informacja telefoniczna

PYTANIA I ODPOWIEDZI (FAQ)

W tym dziale publikujemy najczęściej zadawane przez Klientów pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami naszych ekspertów

JAK PRZYGOTOWAC SIĘ DO BADANIA WARIOGRAFEM?

Dla najlepszego rezultatu, osoba poddająca sie badaniu na wariografie (wykrywaczu kłamstw) powinna być dobrze wypoczęta ,nie będąca pod wplywem nadzwyczajnego stresu lub po dużym wysilku fizycznym.Oznacza to dobry nocny wypoczynek, normalny posiłek oraz unikanie nerwowych sytuacji w dniu badania wariografem (kłótnie, przesłuchania, inne sytuacje wywołujące stres) . Jeśli osoba badana odczuwa jakikolwiek ból sugerujemy przełożenie badania do momentu ustąpienia przyczyny, a niżeli branie lekarstw uśmieżajacych ból. Jeżeli osoba badana przyjmuje lekarstwa przepisane przez lekarza, powinna przyjąć je zgodnie z dotychczasowym harmonogramem. Jeśli lekarstwa są przyjmowane nieregularnie (w razie potrzeby) generalnie rekomendujemy przyjęcie ich po badaniu wariograficznym. Lekarstwa ogólnie dostępne, takie jak aspiryna czy tylenol przyjęte w normalnych ilosciach (zgodnie z zaleceniem na ulotce) nie mają wpływu na wynik badania wariografem (wykrywaczem kłamstw). Normalną rzeczą jest niewielkie zdenerwowanie lub niepokój związany z nową sytuacją.

JAK UMÓWIĆ TERMIN BADANIA NA WYKRYWACZU KŁAMSTW?
  • W celu rezerwacji terminu w Instytucie Badań Wariograficznych należy wykonać wplatę zadatku na kwotę 500zł tytułem „Rezerwacja terminu”.
  • Po dokonaniu wpłaty należy skontaktować się telefonicznie z Instytutem w celu rezerwacji terminu i przygotowania badań.
  • Pozostała należność regulowana jest przez Zamawiającego w ustalonym terminie w miejscu wykonywania badania.
  • W przypadku rezygnacji z badań można je odwołać na minimum 24h przed ustalonym terminem bez obowiązku dopłaty pozostałej należności.
  • W przypadku nie pojawienia się na badaniu w wyznaczonym terminie Klient zostanie wezwany do zapłaty pełnej należności za badanie tytułem gotowości Eksperta do przeprowadzenia badań oraz ewentualnym tytułem zwrotu kosztów dojazdu, wynajęcia sali do badań lub innych kosztów ustalonych uprzednio z Zamawiającym.

Nr.rachunku: 22 1020 1097 0000 7602 0317 8282 
Nazwa banku: PKO Bank Polski
Odbiorca: Instytut Badań Wariograficznych lub nazwa skrócona „IBW”
Tytuł wpłaty: „Imię i Nazwisko Zleceniodawcy” lub „Imię i Nazwisko osoby badanej”

Po dokonaniu wpłaty należy skontaktować się telefonicznie z wybraną placówką IBW lub z Ogólnopolską Infolnią Telefoniczną pod nr. 796-008-905 w godzinach 8:00 – 20:00

JAKA JEST NAJLEPSZA PORA DO BADŃ WARIOGRAFICZNYCH?

Najlepszą porą do przeprowadzenia badań wariograficznych są godziny przedpołudniowe. Wynika to z faktu, że osoby wypoczęte wykazują najbardziej miarodajne reakcje psychofizyczne (używane przy ocenie wyników badań). Innymi słowy, badania przeprowadzone w godzinach przedpoludniowych są bardziej produktywne niż te przeprowadzone wieczorem.

KTO WYBIERA PYTANIA ZADAWANE W TRAKCIE BADAŃ WARIOGRAFICZNYCH

Pytania są efektem naszej współpracy z klientem i dobrane w taki sposób aby pokryły całość badanego zagadnienia zgodnie z oczekiwaniami naszego klienta. Bardzo często klient sugeruje pytania a my je modyfikujemy aby spełniały normy profesjonalnego badania wariograficznego.

ILE PYTAŃ MOGĘ ZADAĆ JAKO KLIENT?

Zawsze staramy się dobrać ilość pytań tak aby wyjaśnić okoliczności danego zagadnienia. Najczęściej spotykana forma badań wariograficznych zawiera w teście jednoaspektowym od 1 do 4 pytań pochodzących do Klienta. Pytania te muszą dotyczyć wybranego zdarzenia i muszą być powiązane ze sobą tematyką lub badanym zagadnieniem. Ważną rzeczą przy wielokrotnym badaniu jest pojawienie się tak zwanego efektu „anti-climax”. Oznacza to spadek dokładnosci badania z każdym następnym badaniem. Decyzja zawsze należy do klienta czy chce przeprowadzić jedno badanie, czy więcej ryzykując spadek dokładności badania. Profesjonalne podejście do badań wariograficznych nakazuje nam informowanie klienta o tego typu możliwości. Zdrowa osoba może być poddawana tylko przez pewien czas badaniom wariograficznym ( produkować miarodajne sygnały używane przy ocenie wyników badań), po jego upływie badania należy przełożyć na inny dzień.

Inne formy badań wariograficznych zezwalają na wiekszą ilość pytań lub badanych zagadnień. Formy te używane są przy badaniu historii osobistej (przeszłości osoby badanej). Najczęściej stosowane są one przy badaniu wariografem osób ubiegających się o pracę lub co jest coraz częstsze w naszej praktyce przyszlych współmałżonków/partnerów.

JAK DZIAŁA WARIOGRAF?

Przeprowadzone badanie, pozwala ocenić stopień wiarygodności odpowiedzi udzielanych przez osobę badaną poligrafem.

Konstrukcja wariografu pozwala na rejestrację w formie papierowej sygnału wysyłanego przez mózg, a świadczącego o śladzie pamięciowym, czyli o zmianie, pozostawionej w układzie nerwowym przez określone przeżycia, działanie określonych bodźców.

Czujniki wariografu rejestrują również inne parametry fizjologiczne organizmu, takie jak ciśnienie tętnicze czy oddech.

Badane parametry są wykreślane na taśmie papierowej i mają postać kolorowego wykresu. Linia wykreślana przez najważniejszy czujnik urządzenia, jest odzwierciedleniem oporu elektrycznego skóry, zaś pośrednio – obrazem impulsu mózgowego. Impuls ten świadczy o fakcie zarejestrowania danego zdarzenia przez mózg. Badanie takie jest możliwe dlatego, że reakcja mózgu na zadanie pytanie, powoduje zmianę wilgotności skóry. Z racji tego, iż wilgotniejąca skóra jest dobrym przewodnikiem prądu elektrycznego, jego natężenie wraz ze wzrostem wilgotności rośnie, a tym samym maleje opór (będący stosunkiem napięcia do natężenia).

JAK PRZEBIEGA SAMO BADANIE WARIOGRAFEM ?

Badania wariografem (pot. wykrywaczem kłamstw) przeprowadzane są przez eksperta. Przed przystąpieniem do badań, dokładnie omawia on przebieg badania oraz pytania, jakie zostaną zadane w jego trakcie. Na tym etapie ekspert ma obowiązek odpowiedzieć na pytania zadawane przez osobę, która będzie badaniu poddana i rozwiać wszelkie pojawiające się wątpliwości. Aby przejść do kolejnego etapu badania, ekspert musi uzyskać zgodę danej osoby na przeprowadzenie badania. Potwierdzeniem tego faktu jest stosowne pisemne oświadczenie, napisane odręcznie bądź na przygotowanym formularzu. Brak zgody bądź odmowa potwierdzenia zgody na piśmie kończy współpracę.

W przypadku wyrażenia zgody potwierdzonego oświadczeniem, ekspert ustala stan pacjenta, pytając o kwestie mogące mieć negatywny wpływ na wynik badania, m.in. stan zdrowia. Przeciwwskazaniem dla badania są takie okoliczności, jak pozostawanie pod wpływem alkoholu, przeziębienie, silny kaszel, a także niski poziom intelektualny – ich ocena należy do eksperta prowadzącego badanie.

Jeśli brak jest obiektywnych przesłanek do rezygnacji z badania, prowadzący badanie instaluje na ciele pacjenta czujniki pomiarowe. Następuje uruchomienie aparatu i badanie właściwe, trwające około dwóch godzin. Należy podkreślić, że podczas badania w pokoju może znajdować się tylko ekspert oraz osoba poddawana badaniu.

Po zakończeniu badania wariografem, osoba badana wychodzi, natomiast przeprowadzający badanie prosi kolejną, bądź rozpoczyna analizę uzyskanych zapisów.

Niekiedy zdarza się, że ekspert dzieli się swoimi spostrzeżeniami ze zleceniodawca bezpośrednio po zakończeniu badania. Jest to jednak wyłącznie przekaz ustny, mający charakter wstępnych ustaleń i mogący ulec zmianie. Kompleksowe podsumowanie badania przedstawia się zleceniodawcy w uzgodnionym wcześniej terminie – mają one formę pisemnego sprawozdania, zawierającego m.in. szczegółowy opis wykonanych czynności oraz opinie eksperta potwierdzone własnoręcznym podpisem.

W jaki sposób w postępowaniu karnym przeprowadza się badanie wariografem?

Do badania wariografem odnoszą się następujące przepisy kpk:

a) art. 192a

Art. 192a. § 1. W celu ograniczenia kręgu osób podejrzanych lub ustalenia wartości dowodowej ujawnionych śladów można pobrać odciski daktyloskopijne, wymaz ze śluzówki policzków, włosy, ślinę, próby pisma, zapach, wykonać fotografię osoby lub dokonać utrwalenia głosu. Po wykorzystaniu w sprawie, w której dokonano pobrania lub utrwalenia, pobrany lub utrwalony materiał zbędny dla postępowania należy niezwłocznie usunąć z akt i zniszczyć.

§ 2. W wypadkach, o których mowa w § 1, za zgodą osoby badanej biegły może również zastosować środki techniczne mające na celu kontrolę nieświadomych reakcji organizmu tej osoby.

§ 3. Badania i czynności, o których mowa w § 1 i art. 192 § 1, wykonuje się odpowiednio w warunkach i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 74 § 4.

b) art. 199a

Art. 199a. Stosowanie w czasie badania przez biegłego środków technicznych mających na celu kontrolę nieświadomych reakcji organizmu badanej osoby możliwe jest wyłącznie za jej zgodą. Przepisu art. 199 nie stosuje się.

Powołany art. 199 kpk złożone wobec biegłego albo wobec lekarza udzielającego pomocy medycznej oświadczenia oskarżonego, dotyczące zarzucanego mu czynu, nie mogą stanowić dowodu. Przy badaniu oskarżonego z zastosowaniem tej metody reguła ta jednak nie znajduje zastosowania.

kto może skorzystać z badań wariografem?

Na przestrzeni lat można zaobserwować nieustanny wzrost popytu na badania wariografem. Zapotrzebowanie na ten rodzaj usług wynika z faktu, iż badanie z użyciem wariografu, jest uznawane za wiarygodną metodę ustalania rzeczywistego stanu rzeczy. Co więcej, często jest to jedyna metoda, przy pomocy której można ustalić okoliczności danego zdarzenia, czy też zebrać informacje dotyczące osób uczestniczących w zdarzeniu. Badanie wariografem pozwala również zidentyfikować skalę problemów występujących w firmie oraz – co jest szczególnie ważne – umożliwia oczyszczenie z podejrzeń osób, którzy z wyjaśnianym zdarzeniem nie mieli nic wspólnego (tym samym, odzyskują oni zaufania pracodawcy).

Z badań wariografem korzystają również pracownicy, którzy zostali niesłusznie oskarżeni o określone czyny. Sami inicjują oni badanie, aby udowodnić swoją niewinność i zapobiec tworzeniu się negatywnej atmosfery w pracy i eskalacji pretensji oraz pomówień wobec nich kierowanych. Zdarzają się również sytuacje, kiedy chęć skorzystania z usługi zgłaszają grupy pracowników. Tym sposobem pragną oni wyjaśnić problematyczną kwestię i ustalić rzeczywisty przebieg zdarzeń.

Zadzwoń