Oskarżenie o molestowanie dziecka – jak obronić się przed fałszywym oskarżeniem? 

paź 15, 2023

Oskarżenie o molestowanie nieletniego jest z pewnością jednym z najpoważniejszych i najsurowiej traktowanych oskarżeń w polskim prawie. Za molestowanie dziecka i zmuszanie do wykonywania czynności seksualnych grozi od 2 do nawet 12 lat pozbawienia wolności. Sprawy dotyczące przemocy seksualnej wobec dzieci są poważnie traktowane przez śledczych i sąd, dlatego w przypadku fałszywego oskarżenia o powyższe czynności należy jak najszybciej odeprzeć fałszywe zarzuty. Pomocnym narzędziem w odpieraniu nieprawdziwych oskarżeń jest badanie za pomocą wariografu. Pamiętaj bowiem, że w polskim prawie obowiązuje zasada domniemanej niewinności i prawa do obrony przez oskarżonego.  

Molestowanie dziecka 

Molestowanie dziecka to szerokie pojęcie, być może nawet bardziej złożone niż w przypadku molestowania osób dorosłych. Molestowanie to każde zachowanie naruszające nietykalność cielesną i godność drugiej osoby, odbywające się wbrew jej świadomej zgodzie. Obejmuje ono zarówno przymuszone wykonywanie czynności seksualnych na osobie molestowanej jak i usiłowanie ich, a także stosowanie werbalnych szykan, zastraszania czy poniżających gestów. 

W przypadku dzieci definicja molestowania jest szersza; obejmuje ona także ekspozycję dziecka na materiały pornograficzne, czy nawet ułatwianie dostępu do nich. Karane są zachowania pedofilskie oraz próby wprowadzenia małoletnich w błąd za pośrednictwem mediów telekomunikacyjnych i internetowych, w celu wymuszenia na nich czynności seksualnych. 

Dzięki złożonej definicji molestowania dzieci i wyodrębnieniu poszczególnych przykładów działań zabronionych w kodeksie karnym, możliwe jest zapewnienie lepszego bezpieczeństwa małoletnim i prawidłowe rozpatrzenie spraw molestowań dzieci.  

Częste przypadki oskarżeń 

Zwykle okolicznościami sprzyjającymi fałszywym oskarżeniom o molestowanie dzieci jest konflikt w rodzinie, rozbicie rodziny czy sytuacja okołorozwodowa związana z zyskaniem opieki nad dziećmi. Wtedy to pojawiają się oskarżenia rodzica czy opiekuna o rzekome molestowanie dziecka przez drugiego z opiekunów. Molestowanie dziecka, w szczególności przez jego opiekuna, to zbrodnia o ogromnym wpływie na toczące się postępowanie rozwodowe i może zaważyć o rozstrzygnięciu.

Zazwyczaj to matki oskarżają ojców tego rodzaju czyny, w dodatku są to zwykle incydenty z przeszłości, co utrudnia dojście do tego, czy faktycznie miały miejsce i ustalenie szczegółów zdarzenia. To właśnie wtedy są one podawane w wątpliwość przez prokuraturę, ze względu na czas wyjawienia zeznań zbiegający się z rozprawą rozwodową. 

Jak zostaje udowodnione molestowanie dziecka? 

Proces dochodzenia do prawdy o molestowaniu dziecka jest dla niego bardzo traumatyczny. Aby udowodnić prawdziwość oskarżeń, prokuratura lub sąd muszą zebrać dowody, które świadczyłyby o dokonanej zbrodni – samo oskarżenie kogoś o molestowanie dziecka nie wystarczy, aby go skazać, gdyż w myśl polskiego prawa oskarżonemu przysługuje domniemanie niewinności do momentu rozstrzygnięcia. 

Udowodnienie winy oskarżonemu może być dokonane na podstawie zeznań świadków, nagrań wideo, zdjęć, dowodów rzeczowych czy opinii biegłych. Często w przypadku oskarżeń o zbrodnie seksualne konieczne jest wszczęcie procedur medycznych, które pozwolą potwierdzić lub odrzucić tezę, czy do rzeczonego czynu faktycznie doszło. Dochodzi do przesłuchiwania zarówno dziecka, jak i osób z otoczenia będących powołanymi na świadków.

W przypadku spraw o molestowanie nieletnich ciężko jest ustalić przebieg i prawdziwość zdarzenia ze względu na trudności w ustaleniu wersji zdarzeń dziecka. 

Czym grozi oskarżenie o molestowanie dziecka – podstawa prawna 

Art. 197-199 kodeksu karnego dotyczą naruszenia nietykalności seksualnej poszkodowanego ogólnie, a art. 200 odnosi się bezpośrednio do nieletnich. W 2010 roku została wprowadzona nowelizacja, która wyszczególniła w art. 197 gwałt na nieletnim poniżej 15 roku życia – za tego rodzaju przestępstwo grozi nie mniej niż 3 lata pozbawienia wolności. 

Art. 200 zajmuje się tematem molestowania nieletnich. Za obcowanie płciowe z małoletnim lub dopuszczanie się wobec niego innej czynności seksualnej, lub doprowadzanie go do wykonania innej czynności seksualnej grozi od 2 do 12 lat pozbawienia wolności. 

Dodatkowo osoby udostępniające osobom małoletnim materiały lub przedmioty pornograficzne, rozpowszechniające te materiał w sposób, który czyni je łatwo dostępnymi dla nieletnich, podlegają karze więzienia do lat 3. 

Ktoś, kto w celu wykonania powyższych nawiązuje kontakt z nieletnim poniżej 15 roku życia za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej bądź internetowej, podlega także karze – do 3 lat pozbawienia wolności. 

Za złożenie w sposób cyfrowy małoletniemu do 15 roku życia propozycji wykonania czynności seksualnej grozi do 2 lat więzienia. 

Karane są także zachowania propagujące treści pedofilskie – do 2 lat pozbawienia wolności. 

Oprócz pozbawienia wolności maksymalnie do 12 lat, jako sprawca możesz także zostać zmuszony do wypłaty odszkodowania dla ofiary oraz przeproszenia jej. 

Co zrobić w przypadku niesłusznego oskarżenia o molestowanie dziecka? 

Tak jak w przypadku każdego niesłusznego oskarżenia, należy przede wszystkim pozostać spokojnym oraz dobrym rozwiązaniem będzie skontaktowanie się z prawnikiem, który pokieruje dalszymi czynnościami. Adwokat pomoże nam w podjęciu kolejnych kroków skutecznej obrony przed fałszywym oskarżeniem. 

Pamiętaj, że jeśli sprawa trafi do sądu, a jest na to duże prawdopodobieństwo, nie zostaniesz skazany dopóki nie zostaną przedstawione przeciwko tobie obciążające dowody. Każdy oskarżony według polskiego prawa posiada prawo do obrony, oraz jest uznawany za domniemanie niewinnego, do momentu wystawienia prawomocnego wyroku. 

W sądzie będziesz miał możliwość przedstawienia swojej wersji wydarzeń, o której autentyczności zadecyduje sąd. Możesz zeznawać oraz powoływać dowody i świadków swojej niewinności. 

Fałszywe oskarżenie – co robić dalej? 

Jako osoba, przeciwko której zostało wniesione oskarżenie sądowe, posiadasz dwie role; 

  • Potencjalnego sprawcy, 
  • Pokrzywdzonego  

Jeśli wiesz, że w tej sytuacji jesteś pokrzywdzonym a nie sprawcą molestowania dziecka, twoim zadaniem jest udowodnienie sądowi swojej niewinności. 

Jednym z elementów skutecznej obrony przed fałszywym oskarżeniem jest poddanie się badaniu wariografem, który w szybki sposób potwierdzi twoją niewinność. 

Badanie wariografem – obrona przed fałszywym oskarżeniem 

Badanie wariograficzne na oskarżonym może zostać przeprowadzone zarówno w fazie postępowania dowodowego (podczas zbierania dowodów sprawy; oskarżony jest uznawany za osobę podejrzaną) jak i w fazie procesowej (gdy jest sformułowane oskarżenie wobec podejrzanego). 

Badaniu wariografem może zostać poddany podejrzany, osoba, która wniosła oskarżenie, świadkowie, których zeznania mają ważny udział w procesie, a co do ich autentyczności są wątpliwości oraz osoby o nieustalonym statusie procesowym (ktoś kogo rola w procesie jest niejasna – może być zarówno świadkiem jak i potencjalnym sprawcą).  

O ile o przeprowadzenie badania wariografem występuje biegły sądowy, o tyle to od sądu zależy czy uzyskane w ten sposób wyniki zostaną włączone jako dowód w sprawie. Kiedy się tak dzieje? 

  • Gdy nie ma wiarygodnych, mocnych dowodów – zeznania świadków nawzajem się wykluczają, oskarżenie jest niepełne lub zawiera luki logiczne, 
  • Gdy dowody nie są decydujące – badanie wariografem może stanowić dowód pośredni, 
  • Gdy istnieje konieczność wiarygodnej oceny tego, co się wydarzyło. 

Należy pamiętać, że badanie wariografem może być przeprowadzone tylko za zgodą osoby badanej – nie da się kogoś zmusić do badania. Jako fałszywie oskarżony, powinieneś zawsze zgodzić się na badanie wariografem, a nawet ubiegać o nie, poprzez swojego adwokata. Takie badanie może rozstrzygnąć spór o twoją niewinność i ułatwić ocenę sytuacji sądowi. 

Jeśli chodzi o odmowę na badanie wariograficzne osoby, która wniosła fałszywe oskarżenie, sąd nie może potraktować tej odmowy równoznacznie z przyznaniem się do kłamstwa, w praktyce jednak wiarygodność tej osoby i jej oskarżenia znacznie zmaleje. Za składanie fałszywych oskarżeń grozi do 2 lat pozbawienia wolności, lub kara grzywny. 

Na czym polega badanie wariografem? 

Czym tak naprawdę jest badanie wariografem i jak to możliwe, że za jego pomocą można stwierdzić, czy dana osoba kłamie? Czy badanie wariografem jest bolesne? 

Badanie wariografem, potocznie nazywanym także ,,wykrywaczem kłamstw” polega na rejestrowaniu nieświadomych reakcji ciała osoby badanej, nad którymi nie ma ona kontroli (dlatego właśnie wariograf umożliwia określenie autentyczności zeznań). Urządzenie posiada specjalne czujniki, które rejestrują takie reakcje organizmu jak; ruchy ciała, potliwość, częstotliwość oddechów, puls czy ciśnienie krwi podczas zadawania pytań i odpowiedzi na nie. Informacje te są zbierane i analizowane przez komputer. Badanie wariografem polega zatem na ocenie emocji i reakcji podświadomych organizmu badanego. 

Samo badanie jest całkowicie bezbolesne. Rozpoczyna się je od nastawienia aparatu. W tym celu podpina się badanego pod wariograf i zadaje kilka prostych pytań, na które badany odpowiada tak lub nie. Pytania te mają charakter obojętny, np. pytanie o imię czy dzień tygodnia. Pomagają one oswoić się badanemu z urządzeniem i pozbyć stresu, który zaburzałby wyniki. 

Po pytaniach obojętnych przychodzi czas na pytania krytyczne – związane ściśle z badaną sprawą. 

Czy badanie wariografem pomoże w oczyszczeniu z zarzutów o molestowaniu dziecka? 

Badanie wariografem może być dowodem pośrednim, który zadecyduje o uniewinnieniu oskarżonego o molestowanie dziecka. Pomoże ono ustalić dokładny przebieg zdarzeń (pamiętaj, możesz zostać skazany za molestowanie dziecka, nawet jeśli nie miałeś złych intencji bądź byłeś nieświadomy lub nie wiedziałeś, że to dziecko). Z tego powodu oskarżony powinien bezsprzecznie poddać się badaniu wariografem, jeśli wie, że jest niewinny. Wyniki badania powinny zostać wzięte pod uwagę przez sąd i raczej nie zdarza się, aby były ignorowane.

Podobne publikacje

Badanie wariografem podczas rekrutacji

Według raportu benchmarkingowego z 2017 roku: HireRight’s 2017 osiemdziesiąt pięć procent pracodawców przyłapało kandydatów do pracy na fabrykowaniu swoich życiorysów i innych dokumentów wchodzących w skład aplikacji o pracę. Ten wynik jest znacznie wyższy (o 19%) od uzyskanego w analogicznym badaniu pięć lat wcześniej.

Jak zdemaskować kłamstwo

Poniżej przedstawione rozważania nie dotyczą reakcji psychofizjologicznych, ale realiów życia codziennego, nawiązują do możliwości obrony przed zdemaskowaniem kłamstwa, i nazwaniem takiego uczynku i danej osoby po imieniu.

Skłonność do kłamstwa jako forma uzależnienia

Uzależnienie definiowane jest jako zaburzenie zdrowia fizycznego lub psychicznego, charakteryzujące się między innymi okresowym lub stałym przymusem wykonywania określonej czynności; bardziej drastyczna definicja głosi, iż jest to permanentna choroba mózgu wymagająca leczenia. Według jeszcze innej – łagodniej ujmującej kwestię nałogu – jest to silna potrzeba wykonywania pewnej czynności.

Historia badań wariografem w Polsce

Pierwszy wariograf w Polsce zakupiony został w latach 30-tych, a nastąpiło to z inicjatywy Instytutu Psychologii w Warszawie – zakup wspomagany był przez Fundację Rockefellera.