Regulamin świadczenia usług

§ 1 Postanowienia Wstępne

 1. Właścicielem serwisu internetowego www.wariograf.com.pl (zwanego dalej „Serwis”), którego dotyczy niniejszy Regulamin świadczenia usług („Regulamin”), jest Instytut Badań Wariograficznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowska 87. Numer NIP: 7743197328; REGON: 381347079 (zwany dalej „Administratorem” lub „Zleceniobiorcą”).
 2. Użytkownicy/Zleceniodawcy są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z usług Serwisu. Rozpoczęcie korzystania z usług jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
 3. Za pośrednictwem Serwisu możliwe jest zakupienie usług w postaci badań wariograficznych. Regulaminowi podlegają wszystkie usługi świadczone przez Administratora.
 4. Przeglądanie zawartości Serwisu jest bezpłatne i nie wymaga rejestracji, natomiast zakup usług z zakresu badań wariograficznych jest odpłatny zgodnie z indywidualną wyceną przekazywaną zainteresowanemu przed dokonaniem zakupu.

§ 2 Zasady Zamawiania Badań Wariograficznych oraz Ustalanie Terminów Badań

 1. Zamawiający badanie, jeśli nie jest osobą, która będzie poddawana badaniu, zobowiązany jest do udostępnienia niniejszego regulaminu świadczenia usług osobie, która zostanie poddana badaniu.
 2. Zamawiający jest świadomy, że udział w badaniu jest dobrowolny – badanie wariograficzne może zostać zamówione oraz przeprowadzone wyłącznie za zgodą osoby, która ma zostać poddana badaniu.
 3. Badanie nie zostanie przeprowadzone, jeśli osoba mająca poddać się badaniu:
  1. Posiada stwierdzone zaburzenia neurologiczne (np. epilepsja, zespół Parkinsona, choroba Alzheimera, choroba Huntingtona, choroba Creutzfeldta-Jakoba, zespół Guillaina-Barrégo, stwardnienie rozsiane, klasterowy ból głowy, encefalopatia wątrobowa).
  2. Posiada stwierdzone zaburzenia psychiczne (schizofrenia i zaburzenia schizoafektywne).
  3. Posiada stwierdzone upośledzenie umysłowe i/lub nie spełnia normy intelektualnej, cierpi na choroby układu krążenia lub oddychania.
  4. W dniu badania jest przeziębiona (gorączka, alergie, wysoka gorączka, napady kaszlu) lub cierpi z powodu złego samopoczucia.
  5. Nie ukończyła min. 18 roku życia lub min. 16 lat w szczególnych przypadkach za zgodą i obecnością opiekuna prawnego.
  6. Konsumowała alkohol lub substancje niedozwolone, w tym substancje psychoaktywne (alkohol, opiaty, kanabinole, leki uspokajające i nasenne, kokaina i inne substancje psychostymulujące, substancje halucynogenne) w czasie do 48h od ustalonej daty badania.
 4. Termin oraz miejsce wykonania badania może zostać potwierdzone przez Zleceniobiorcę po dokonaniu wpłaty zadatku w wysokości 1000 zł brutto na rachunek bankowy Zleceniobiorcy lub za pomocą bezpiecznych płatności elektronicznych Przelewy24.pl.
 5. Zamawiający zobowiązany jest do kontaktu z Zleceniobiorcą niezwłocznie po dokonaniu wpłaty zadatku w celu poinformowania o dokonanej wpłacie oraz celem potwierdzenia uzgodnień złożonego zamówienia.
 6. Zamawiający przed złożeniem zamówienia zobowiązany jest do upewnienia się co do możliwości wykonania badania przez Zleceniobiorcę oraz braku przeciwwskazań do przeprowadzenia badań.
 7. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za fałszywie złożone oświadczenia co do zgody badanej osoby na wzięcie udziału w badaniu, jej stanu zdrowia pozwalającego lub uniemożliwiającego na udział w badaniu lub celu i zakresu badania.
 8. Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z rezerwacją terminu badania.
 9. Zleceniobiorca zastrzega prawo anulowania rezerwacji w przypadku zaistnienia przyczyn od niego niezależnych, w tym wywołanych zdarzeniem losowym. W przypadku anulowania badania przez Zleceniobiorcę, Zleceniobiorca niezwłocznie zaproponuje nowy termin badania.
 10. Zamawiający zobowiązany jest umówić termin badania w ciągu 30 dni od wpłaty zadatku.

§ 3 Zasady Płatności oraz Zwrotów

 1. W celu rezerwacji terminu badania wymagana jest wpłata zadatku przelewem bankowym lub wpłatą gotówkową w wysokości 1000 zł brutto za każde badanie, na rachunek bankowy Instytutu Badań Wariograficznych (IBW) nr 22102010970000760203178282 prowadzonym w banku PKO (Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski) tytułem: imię i nazwisko zamawiającego lub za pomocą bezpiecznych płatności elektronicznych Przelewy24.pl dostępnych w Serwisie internetowym Zleceniobiorcy pod adresem https://www.wariograf.com.pl.
 2. Zamawiający oświadcza, że omówił zakres oraz możliwości przeprowadzenia badania ze Zleceniobiorcą oraz uzgodnił koszty jego przeprowadzenia przed wpłatą zadatku w wysokości 1000 zł brutto.
 3. Każde badanie wyceniane jest indywidualnie po zapoznaniu się z wymaganiami Zamawiającego.
 4. Całkowity koszt przeprowadzenia badań uzależniony jest od lokalizacji, w której ma zostać przeprowadzone badanie, ewentualnych kosztów wynajęcia sali do wykonania badania, ewentualnych kosztów dojazdu eksperta do Klienta, złożoności sprawy dotyczącej badania, liczby badanych osób, ilości i złożoności przeprowadzonych testów/badań.
 5. Całkowity koszt badania, pomniejszony o wpłacony zadatek, regulowany jest przez Zamawiającego w ustalonym terminie badania w miejscu przeprowadzania badań.
 6. W przypadku rezygnacji z badań przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo do uzyskania zwrotu dokonanej płatności za badanie pomniejszonej o wpłacony wcześniej zadatek pod warunkiem, że rezygnacja z badań nastąpi nie później niż 48h przed ustalonym wcześniej terminem badania.
 7. W przypadku rezygnacji z badań, Zamawiający ma prawo odwołać termin badania bez konieczności dopłaty pełnej kwoty za gotowość do wykonania badań pod warunkiem, że rezygnacja z badań nastąpi nie później niż 48h przed ustalonym wcześniej terminem badania.
 8. W przypadku rezygnacji z badań, Zamawiający będzie zobowiązany do pokrycia pełnego kosztu badania, który uwzględnia koszty związane z jego realizacją oraz gotowość eksperta do wykonania badań w umówionym terminie, jeśli rezygnacja z badań nastąpi w dniu badania lub w czasie krótszym niż 48h przed ustalonym wcześniej terminem badania.
 9. W przypadku rezygnacji z badań, Zamawiający nie ma obowiązku dopłaty całkowitego kosztu badania, jeśli rezygnacja z badań nastąpi z wyprzedzeniem dłuższym niż 48h przed ustalonym wcześniej terminem badania.
 10. Zmiana terminu badania na inny możliwa jest wyłącznie z zachowaniem min. 48h wyprzedzenia liczonego od wcześniej ustalonej daty badania.
 11. Zmiana terminu badania bez zachowania min. 48h wyprzedzenia liczonego od wcześniej ustalonej daty przeprowadzenia badania będzie traktowane jako rezygnacja z badań zgodnie z warunkami w pkt. 6 niniejszego regulaminu.
 12. Zmiana terminu badania wymaga ustalenia z Ekspertem nowej daty badania, która nie będzie późniejsza niż 14 dni od wcześniej ustalonej daty badania.
 13. Zleceniobiorca zastrzega prawo zatrzymania zadatku wpłaconego na poczet wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z badań.
 14. W przypadku niepojawienia się Zamawiającego w uzgodnionym terminie i miejscu badań bez uprzedniej rezygnacji, Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznej zapłaty pełnej kwoty za badanie przelewem bankowym na rachunek Instytutu Badań Wariograficznych nie później niż 24h od wcześniej ustalonego terminu przeprowadzenia badania.
 15. Rezygnacja z badania może zostać zgłoszona przez Zamawiającego bezpośrednio telefonicznie, drogą elektroniczną na adres biuro@wariograf.com.pl lub listem poleconym na adres Instytut Badań Wariograficznych, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.

§ 4 Reklamacje

 1. Zleceniodawca ma prawo do korzystania z prawa do reklamacji usługi i dochodzenia roszczeń z tego tytułu, stosownie do właściwych przepisów prawa.
 2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest jej pisemne zgłoszenie na adres siedziby Zleceniobiorcy.
 3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. Informacja o wyniku rozpatrzenia reklamacji zostanie przesłana Zleceniodawcy na wskazany przez niego adres pocztowy lub pocztą elektroniczną.

§ 5 Postanowienia Końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem elektronicznym www.wariograf.com.pl online w wersji elektronicznej, umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Zleceniodawca.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa lub w celu ulepszenia jakości świadczonych usług. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie Serwisu. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 14 dni od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim.
 4. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne, zostanie ono wyłączone z postanowień niniejszego Regulaminu, które to w dalszym ciągu będą obowiązywać w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 5. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz świadczonych usług Strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1822 z późn. zm.).